Dobrovolnictví pro Temperi 2019

Projekt byl podpořen v rámci dotačního programu Rozvoj dobrovolnické služby v roce 2019 Ministerstva vnitra ČR.

Základní informace

Název projektu: Dobrovolnictví pro Temperi 2019

Datum zahájení: 01. 01. 2019

Datum ukončení: 31. 12. 2019

Místo realizace: České Budějovice a nejbližší okolí (do 20 km)

Projekt je složen ze dvou hlavních aktivit:

  • Program Pět P je sociálně preventivní mentoringový program pro děti ve věku od 5 do 17 let. Principem programu je nabídka kamarádského vztahu dospělého dobrovolníka s dítětem ve věku 5 – 17 let. Dvojice se schází ve svém volném čase jedenkrát týdně na 2 – 3 hodiny, po dobu minimálně jednoho roku. Program nesmí nahrazovat rodičovskou péči, ani se nesmí stát doučováním. Kromě individuálního scházení dvojic organizujeme také společná odpoledne a víkendové pobyty pro děti i dobrovolníky.
  • Doučování dětí: Tato aktivita je zaměřena na pravidelné doučování dětí klientů naší organizace prostřednictvím dobrovolníků. Doučování je pravidelné, nejčastěji 1x týdně. Forma podpory při vzdělávání je individuální (jeden na jednoho) s ohledem na potřeby konkrétního dítěte. Doučování je dlouhodobé (min. 3 – 10 měsíců) a jeho konečná délka je přizpůsobena potřebám dítěte a domluvena se zákonnými zástupci dítěte. Doučování je vedeno interaktivní formou s využitím didaktických pomůcek zajímavých pro děti a probíhá v prostorách organizace, příp. v domácím prostředí dítěte.

 Cíle jednotlivých aktivit:

Program Pět P – cílem je prevence rizikového chování (alkohol, drogy, záškoláctví, lhaní, krádeže apod.), obohacení sociálního zázemí dítěte a zvýšení kvality života ohrožených dětí nalezením vhodné aktivity.

Doučování – cílem je především podpora dětí v počátečních etapách školního vzdělávacího procesu, aby získaly návyky k pravidelné přípravě do školy a byly motivovány k dalšímu vzdělávání již bez další podpory.

Osoba odpovědná za realizaci projektu: Mgr. Bohdana Břízová, Ph.D.

Temperi, o.p.s. je nestátní nezisková organizace, jejímž posláním je všestranná pomoc dětem a jejich rodinám, které se nacházejí v obtížné životní situaci.

©2014–2023 Temperi o.p.s.