Doprovázení rodičů a dětí při řešení situace před/během/po rozvodu nebo rozchodu

Projekt je finančně podpořen Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR pro 2019 v rámci dotačního programu Rodina.

Základní informace

Název projektu: Doprovázení rodičů a dětí při řešení situace před/během/po rozvodu nebo rozchodu

Registrační číslo projektu: 16174

Datum zahájení: 01. 02. 2019

Datum ukončení: 31.12.2019

Místo realizace: SO  ORP České Budějovice

Leták Temperi – Rodičem i po rozchodu PDF

Cíle projektu

  • Obnovení schopností komunikace mezi rodiči a posílení odpovědného chování k dítěti.
  • Prostřednictvím podporovaného setkávání zajistit kontakt dítěte s druhým rodičem, který ho nemá v péči.
  • Prostřednictvím asistence při předávání zajistit důstojné předání dítěte druhému rodiči.

Klíčové aktivity

  • Stabilizace situace při a po rozchodu rodičů

Pro rodiče a děti v zátěžových situacích spojených s rozvodem/rozchodem je důležité získat náhled na situaci, na svoje chování a prožívání (např. rodič si uvědomí dopady svého chování na dítě včetně toho, že nebude s dětmi mluvit o tématech, která jsou záležitostí dospělých). Dále je pro rodiče a zejména děti zásadní obnovit pocit stabilního prostředí, zachovat co nejvíce rodinných tradic a rituálů a především udržet kontakt dítěte s druhým rodičem. To předpokládá, že rodiče budou respektovat důležitost role matky i otce v životě dítě a nebudou manipulovat s dítětem proti druhému rodiči, zachovají konstruktivní komunikaci tak, aby mohlo docházet k domluvě na podstatných věcech týkajících se především potřeb dětí. Jedná se např. o vzájemnou dohodu rodičů v oblasti zájmů dítěte, dodržování předávání informací o zdravotním stavu dětí, jednotného postupu při výchovných záležitostech.

  • Podporované setkávání dítěte s druhým rodičem

Před realizací podporovaného setkávání (dále též PS) naplánuje sociální pracovnice úvodní přípravná setkání s rodiči a dítětem (jedná se o individuální schůzky v počtu 1-2x s každým rodičem a 1-2x s dítětem). Cílem těchto setkání je zjištění potřeb a představ všech zúčastněných s akcentem na zájmy dítěte a následné dohodnutí reálné zakázky, která bude součástí uzavřené dohody mezi oběma rodiči a organizací. V rámci přípravného setkání budou prokonzultována a nastavena pravidla a náplň činnosti při PS. PS budou probíhat v počtu 6-8 s max. délkou 120 minut (individuálně lze dojednat navýšení počtu PS). Po celou dobu PS bude přítomna sociální pracovnice. Po proběhnutém PS bude nabídnuta možnost sdílení emocí a obav dítěte a též rodiče. Cílem této aktivity je dopomoc při nastavení následného styku dítěte s rodičem bez přítomnosti organizace

  • Asistované předávání dítěte druhému rodiči

Před realizací asistovaného předání (dále též AP) naplánuje sociální pracovnice úvodní přípravné setkání s rodiči a dítětem (jedná se o individuální schůzky v počtu 1-2x s každým rodičem a 1-2x s dítětem). Cílem těchto setkání je zjistit potřeby a představy všech zúčastněných s akcentem na zájmy dítěte a též dojednat pravidla a náplň činnosti při AP. Následně bude dojednána reálná zakázka, která se stane součástí písemné dohody mezi oběma rodiči a organizací. Asistovaná předání budou probíhat v terénu příp. v ambulanci organizace v počtu 6-8 s max. časovou dotací 30 minut (individuálně lze dojednat navýšení počtu PS). Po celou dobu bude přítomna sociální pracovnice. Po každém proběhnutém AP bude nabídnuta možnost sdílení emocí a obav dítěte a rodiče s cílem dopomoci při nastavení předání dítěte druhému rodiči bez přítomnosti organizace.

Osoba odpovědná za realizaci projektu: Mgr. Hana Francova, Ph.D.

Temperi, o.p.s. je nestátní nezisková organizace, jejímž posláním je všestranná pomoc dětem a jejich rodinám, které se nacházejí v obtížné životní situaci.

©2014–2020 Temperi o.p.s.