Nechci být už sám

Projekt byl podpořen v rámci projektu Pomozte dětem organizovaného Českou televizí a Nadací rozvoje občanské společnosti.

Název projektu: Nechci být už sám

Datum zahájení: 01. 07. 2020

Datum ukončení: 30. 6. 2021

Výše nadačního příspěvku: 232.500,- Kč

Místo realizace: České Budějovice a nejbližší okolí (do 20 km)

Cíl projektu

Cílem našeho projektu je podpořit 40 dětí s různým typem postižení (tělesné, mentální, poruchy psychického vývoje atd.) a se složitou rodinnou situací při jejich začleňování do běžného života. Pomocí intenzivního individuální vztahu a podpoře s jedním proškoleným dobrovolníkem se dítě učí samostatnosti (např. si domlouvat schůzky, jezdit MHD, objednat si v cukrárně), posiluje se jeho sebedůvěra a sociální kompetence. Pro mnohé děti je to také jediná možnost zažít bezpodmínečný přátelský vztah, mít pozitivní vzor.

Dílčím cílem je umožnit těmto dětem zažít nové aktivity a zážitky v bezpečném prostředí ostatních dětí a dobrovolníků, kde se zároveň učí spolupráci, komunikaci a přijímání ostatních.

Popis a aktivity projektu

Pravidelné schůzky jednoho dobrovolníka s jedním dítětem – jedná se o individuální pravidelné setkávání dítěte a dobrovolníka, obvykle 1x týdně na 2 – 3h. Dvojice se schází minimálně 1 rok. Dobrovolník je pro dítě kamarádem a průvodcem v jeho obtížných životních situacích, zamezuje jeho sociálnímu vyloučení. Hlavní náplní jejich schůzek je kamarádství a smysluplné trávení volného času. Dobrovolník si s podporou koordinátora připravuje aktivity, které jsou zábavné a prospěšné pro rozvoj dítěte, akceptuje dítě takové jaké je, je mu oporou a vzorem. Dvojice dělají činnosti společně, např. bazén, kino, muzeum, stolní hry, hřiště.

Víkendové pobyty a společné akce pro děti a jejich dobrovolníky – děti stráví se svými dobrovolníky intenzivně delší čas, a to mimo rodinu. Pro některé z nich je to jediná šance strávit pohodový a zážitky nabitý víkend.  Víkendy jsou vždy tematicky laděny a děti se naučí mnoho nových dovedností, mají možnost si vyzkoušet práci s různými materiály a jsou jim zprostředkovány pro ně nevšední zážitky (např. stezka odvahy, koncerty, výlety).  Víkendy jsou realizovány 2x/rok, využíváme různých skautských základen a stravování zajišťujeme sami. Každý měsíc je také připravena společná akce pro děti a dobrovolníky – jde o nevšední zážitky pro tyto děti – např. bowling, lezecká stěna, kino, a především o navázání dalších vrstevnických vztahů.

Příprava dobrovolníků a jejich průběžná podpora, vzdělávání a supervize – než se dobrovolník zapojí do přímé práce s dětmi, absolvuje 20 hodinový výcvik/školení. Součástí výcviku jsou také psychologické testy a pohovor s psychologem. S každým dobrovolníkem je sepsána smlouva o spolupráci a je pojištěn. Supervize se koná každý měsíc (kromě letních prázdnin) v prostorách organizace a probíhá skupinovou formou v bezpečném prostředí. V průběhu dobrovolnické činnosti také zabezpečujeme neustálé vzdělávání dobrovolníků, a to formou různých zajímavých přednášek na témata přiléhavé k projektu či formou teambuildingu.

Cílová skupina:

Děti klientů sociálních služeb Temperi a dále děti doporučené odborníky ve věku 5 – 18 let (děti ohrožené, s určitým typem znevýhodnění, např. sociální, DMO, PAS atd.)

Osoba odpovědná za realizaci projektu: Mgr. Bohdana Břízová, Ph.D.

Temperi, o.p.s. je nestátní nezisková organizace, jejímž posláním je všestranná pomoc dětem a jejich rodinám, které se nacházejí v obtížné životní situaci.

©2014–2021 Temperi o.p.s.