Vzdělávání pěstounů

Temperi, o.p.s., nabízí vzdělávání, které je určeno pro pečující osoby a osoby v evidenci. Vzdělávací kurzy realizujeme pro pěstounské rodiny, se kterými máme uzavřenou Dohodu o výkonu pěstounské péče a dle zájmu též pro rodiny, se kterými nemáme uzavřenou Dohodu. Obsah vzdělávacích kurzů je v souladu s vyhláškou č. 437/2012 Sb. o provedení některých ustanovení zákona o sociálně-právní ochraně dětí. Kurzy jsou garantovány odborníky z praxe, kteří mají dlouholeté zkušenosti s přednáškovou činností.

Aktuální vzdělávací kurzy

Vzdělávání pečujících osob – PODZIM 2020 PDF

Stálá nabídka vzdělávacích kurzů

Nabízené přednášky:

Odměny a tresty jakou součást výchovy dítěte v harmonické rodině
Při výchově dítěte se takřka každodenně setkáváme s nutností zasáhnout pomocí různých výchovných opatření. V tomto smyslu je důležité ujasnit si, co je a co není odměna, jaké jsou rozdíly mezi tresty a přirozenými důsledky chování dítěte, jaká jsou rizika při využívání odměn a trestů.
Lektorka: PhDr. Martina Hrušková, Ph.D.

Zdravá autorita. Alternativní výchovné směry
K pozitivnímu ovlivnění chování dítěte je žádoucí využívat zdravou autoritu. Ta vede děti k zodpovědnosti a posilování partnerskému vztahu mezi rodičem a dítětem.
Lektorka: PhDr. Martina Hrušková, Ph.D.

Dítě a škola. Domácí příprava dítěte, pomoc s učením. Zásady efektivního učení
Domácí příprava dítěte vychází z individuálních schopností a dovedností dítěte, lze však stanovit několik zásadních principů, které lze použít všeobecně. Patří k nim např. motivace dítěte, řád při vzdělávání. Rodič by též měl podporovat samostatnost a tvořivost dítěte.
Lektorka: PhDr. Martina Hrušková, Ph.D.

Je vůbec někde bezpečno? Nástrahy, které na děti číhají v souvislosti se závislostmi (návykové látky, kyberprostor)
Užívání kyberprostoru má svá specifika, která kromě jiného s sebou nesou rizika závislostí či kyberšikany. Seminář je zaměřen na popis a prevenci těchto jevů.
Lektorka: PhDr. Martina Hrušková, Ph.D.

Význam mimoslovní komunikace v péči o dítě
Při výchově dítěte je nezbytné umět pracovat, využívat a rozpoznávat sdělované informace prostřednictvím různých gest, doteků, pohledů a postojů.
Lektorka: PhDr. Libuše Vlášková

Agresivní projevy dítěte a jejich zvládání, syndrom, týraného, zneužívaného a zanedbávaného dítěte (syndrom CAN)
Každý z nás se s agresí v životě setkal, ať už to bylo u dětí ve vztahu k jejich vrstevníkům, příp. u dospívajících v souvislosti s ničením majetku. Záleží na rodiči, zda bude tyto projevy sledovat již v raném věku a pomáhat dítěti si je uvědomovat a pracovat s nimi. Agresivní projevy mohou být v přímé souvislosti se syndromem týraného, zneužívaného a zanedbávaného dítěte.
Lektorka: PhDr. Libuše Vlášková

Opravdu zlobí, nebo je to jinak? Porucha pozornosti s hyperaktivitou (syndrom ADHD a specifické poruchy učení)
Děti trpící poruchou pozornosti s hyperaktivitou (syndromem ADHD) představují pro své vychovatele náročnou zkoušku. Ale i dětem samým přináší jejich porucha řadu problémů a často ohrožuje jejich zařazení do společnosti a někdy i zdraví.
Lektorka: PhDr. Libuše Vlášková

Stres a relaxační techniky
V péči o dítě dochází k různým situacím, které mohou vyvolat napětí a akutní pocit přetížení. Se stresem je vhodné umět pracovat a využívat vhodné postupy k jeho uvolnění.
Lektorka: PhDr. Libuše Vlášková

Doplňující informace:

Časová dotace přednášky: 3 hodiny
Velikost vzdělávací skupiny je stanovena s ohledem na výukové potřeby na 10 – 15 osob.
Cena je kalkulována dle dohody.

V případě Vašeho zájmu nás prosím kontaktujte.

Mgr. Hana Francová, Ph.D.
T: + 420 702 571 757
E: hana.francova@tempericb.cz

Temperi, o.p.s. je nestátní nezisková organizace, jejímž posláním je všestranná pomoc dětem a jejich rodinám, které se nacházejí v obtížné životní situaci.

©2014–2022 Temperi o.p.s.

×
Show
Změna povozní doby ambulance v Českých Budějovicích

Vážení uživatelé,

od 3.1.2022 dochází k změně provozní doby ambulance Centra pomoci pro rodiny s dětmi v Českých Budějovicích. Ambulance bude v provozu vždy v pondělí od 9:00 hod. do 17:00 hod. V ostatní dny bude možné navštívit ambulanci pouze po dohodě s Vaší klíčovou pracovnicí.

Služby Centra pomoci pro rodiny s dětmi Vám budou i nadále poskytovány v terénu, přímo ve Vašem bydlišti. Návštěvy v rodinách budou probíhat ve všedních dnech od 9:00 hod do 17:00 hod. vždy po dohodě s Vaší klíčovou pracovnicí.

Dále vás informujeme, že služby Centra pomoci pro rodiny s dětmi poskytujeme na území obcí z rozšířenou působností České Budějovice, Třeboň (a to až do Českých Velenic) a nově též na území Trhových Svinů.

Informace získáte na tel.: 380 831 415 nebo 778 168 970, 704 000 719.

Pracovnice Centra pomoci pro rodiny s dětmi se na vás těší v roce 2022.