Program doučování

O programu doučování

Děti ze sociálně slabých rodin, příp. též některé děti z pěstounských rodin mají problémy se systematickou přípravou do školy a rodina nedokáže s dítětem v tomto směru řádně pracovat a motivovat ho ke školní přípravě. Tato aktivita je zaměřena na pravidelné doučování těchto dětí prostřednictvím dobrovolníků. Doučování je vedeno interaktivní formou s využitím didaktických pomůcek zajímavých pro děti a probíhá v prostorách organizace, příp. v domácím prostředí dítěte.

Doučování je pravidelné, nejčastěji 1x – 2x týdně. Forma podpory při vzdělávání je skupinová (1 dobrovolník na max. 5 dětí), příp. individuální (jeden na jednoho) s ohledem na potřeby konkrétního dítěte. Doučování je dlouhodobé (min. 3 – 10 měsíců) a jeho konečná délka je přizpůsobena potřebám dítěte a domluvena se zákonnými zástupci dítěte.

Cílem doučování je především podpora dětí v počátečních etapách školního vzdělávacího procesu, aby získaly návyky k pravidelné přípravě do školy a byly motivovány k dalšímu vzdělávání již bez další podpory. Dobrovolník také působí jako pozitivní vzor pro rodiče, kteří neumí pomoci svému dítěti s přípravou do školy, a může je naučit podporovat je v těchto aktivitách. Děti se díky intenzivnímu přirozenému vztahu s dobrovolníkem učí nenásilnou formou připravovat se do školy a zvládat požadavky školy. Dobrovolník využívá k doučování didaktické pomůcky vhodné pro děti školního věku, připravuje si pro doučování zábavné interaktivní aktivity. Podporuje dítě v jeho samostatnosti, pomáhá posilovat silné stránky dítěte, motivuje jej.

Realizaci programu má na starosti koordinátor dobrovolníků, který vybírá dobrovolníky (starší 18 let), školí je, spolupracuje s rodiči, monitoruje doučování atd. Dobrovolníci absolvují výcvik a jsou pod pravidelnou supervizí.

Temperi, o.p.s. je nestátní nezisková organizace, jejímž posláním je všestranná pomoc dětem a jejich rodinám, které se nacházejí v obtížné životní situaci.

©2014–2019 Temperi o.p.s.