Program Pět P

Realizace programu Pět P byla podpořena nadačním příspěvkem Nadačního fondu J&T, se kterým program Pět P již dlouhodobě spolupracuje.

Doba realizace:

1. 1. – 31. 12. 2017

Cíle projektu

Cílem nadačního příspěvku je podpořit fungování dobrovolnického programu Pět P – sociálně preventivního programu pro děti ve věku od 5 do 17 let. Realizaci programu má na starosti koordinátor, který vybírá dobrovolníky (starší 18 let), připravuje výcvik dobrovolníků, spolupracuje s rodiči dětí zařazených do programu, provádí odborný monitoring nad aktivitami dobrovolníka s dítětem, vede individuální dokumentaci o dobrovolnících a dětech, atd. Dobrovolník musí absolvovat úvodní výcvik včetně psychologických testů a v průběhu scházení se se svým mladším kamarádem docházet na pravidelná supervizní setkání dobrovolníků s koordinátorem a supervizorem.

Hlavními obecnými cíli programu jsou prevence rizikového chování (alkohol, drogy, záškoláctví, lhaní, krádeže apod.), obohacení sociálního zázemí dítěte a zvýšení kvality života ohrožených dětí nalezením vhodné aktivity. Prostřednictvím cesty k naplňování hlavních cílů programu jsou naplňovány i dílčí cíle jako navázání blízkého přátelského vztahu dítěte s dobrovolníkem, možnost zažít si ve vztahu s dobrovolníkem pocit důvěry a přijetí, což vede ke zvyšování sebedůvěry a sebevědomí dětského klienta. V prostředí bezpečného vztahu s dobrovolníkem se dítě prakticky učí dovednostem, které mu potom mohou pomoci v rozvíjení přirozených vztahů ve vrstevnické skupině a rodině. Program dává dítěti možnost smysluplně strávit volný čas a získat nové zážitky, ukazuje dítěti jiné formy trávení volného času, než které dosud poznalo.

Aktivity projektu

  • nábor a příprava dobrovolníků
  • vyhledávání vhodných klientů a práce s nimi
  • schůzky dvojic – základním principem programu jsou pravidelné schůzky dobrovolníka s dítětem v intervalu 1x týdně na 2 – 3 hodiny po dobu minimálně jednoho roku
  • supervize dobrovolníků – průběžná supervize dobrovolnické činnosti je nutností, bez níž by kvalitní činnost dobrovolníků nebyla možná.
  • společné akce pro dvojice – odpoledne či víkendové pobyty

Cílová skupina

Cílovou skupinou jsou děti ve věku 5 – 17 let, jejichž vývoj je nebo může být ohrožen nepříznivými podmínkami, ve kterých dítě žije a vyrůstá. V Českých Budějovicích jsou do programu Pět P nejčastěji zapojeny děti, které pocházejí ze sociálně slabých či neúplných rodin ohrožených sociálně patologickými jevy, děti z problematického rodinného zázemí a děti se zdravotním znevýhodněním (tělesné, mentální či smyslové postižení). Zapojujeme také děti z pěstounských rodin či děti adoptované, děti se specifickými poruchami učení a poruchami chování a děti ohrožené šikanou.

Místo realizace

Do programu Pět P tedy může být zařazen chlapec či dívka, žijící v našem městě či blízkém okolí (zhruba do 15km od Českých Budějovic).

Temperi, o.p.s. je nestátní nezisková organizace, jejímž posláním je všestranná pomoc dětem a jejich rodinám, které se nacházejí v obtížné životní situaci.

©2014–2020 Temperi o.p.s.