TEMPERI – Potravinová pomoc

Prostřednictvím programu TEMPERI – Potravinová pomoc je možné realizovat jednorázovou nebo opakovanou potravinovou pomoc zejména pro osoby v hmotné nouzi.

Služby programu jsou poskytovány osobám v hmotné nouzi, které jsou smluvními klienty (uživateli) sociálních služeb Temperi, služeb programu Podpory pěstounské péče realizovaných Temperi, a klientům dalších programů, jímž jsou poskytovány doprovodné (fakultativní) služby Temperi, např. Dobrovolnictví Temperi.

Pro získání podpory prostřednictvím programu Temperi – Potravinová pomoc musíte naplňovat následující kritéria:

  • V době žádosti o podporu prostřednictvím potravinové pomoci musí být žadatel uživatelem sociálních služeb, případně dalších služeb, které Temperi, o.p.s., poskytuje.
  • U uživatele/uživatelky dojde k náhlému zhoršení finanční situace, která neumožňuje zajištění základních potřeb. Danou situaci vždy vyhodnotí klíčový pracovník (dále též „KP“) uživatele.
  • K jednorázové podpoře bez splnění kritéria 1 může dojít v situaci, kdy klient je po předchozí domluvě odeslán z úřadu či instituce a nachází se ve významné finanční tísni neumožňující zajištění základních potřeb.
  • Předpokladem následné pomoci je zahájení spolupráce se sociální pracovnicí Temperi.
  • Uživatel vždy sdělí poskytovateli své jméno a příjmení a dále bydliště. Zápis o odebrané pomoci uživatel stvrdí svým podpisem. Po poskytnutí potravinové pomoci se uživatel zavazuje k rozpočtové kázni a následně spolupráci s KP na jeho příjmech a výdajích.
  • Pro poskytnutí potravinové pomoci se uživatel zavazuje k intenzivnější spolupráci s KP – frekvence kontaktu k KP minimálně 1 za 14 kalendářních dní.
  • Uživatel se zavazuje, že si bude zvyšovat své kompetence ohledně nákupních zvyklostí, důležitosti a preference potravin a efektivního nakupování.
  • Uživatel se zavazuje, že za pomoci KP využije darované potraviny k efektivnímu kuchyňskému zpracování (využití základních surovin, vysvětlení rizik a neefektivnosti nakupování polotovarů, motivace k pečení a vaření z dodaných surovin).
  • Uživatel se zavazuje, že darované potraviny a další zboží si na své náklady odveze a dle charakteru darovaného zboží uskladní.
  • Uživatel se zavazuje, že darované zboží využije výhradně ke spotřebě své nebo své rodiny.

Pokud splňujete následující kritéria, můžete nás požádat o poskytnutí potravinové pomoci.

Vnitřní pravidla – Odběr potravinové pomoci PDF

Svou žádost směřujte na koordinátorku potravinové pomoci nebo prostřednictvím své sociální pracovnice, která pomoc pomůže zprostředkovat a obeznámí vás též s postupem převzetí potravinové pomoci.

Koordinátorka potravinové pomoci:
Mgr. Marie Sedláčková
M: +420 778 168 970
T:  +420 380 831 415
E:  marie.sedlackova@tempericb.cz

Temperi, o.p.s. je nestátní nezisková organizace, jejímž posláním je všestranná pomoc dětem a jejich rodinám, které se nacházejí v obtížné životní situaci.

©2014–2023 Temperi o.p.s.