TEMPERI – Podpora pěstounských rodin

Posláním programu TEMPERI – Podpora pěstounských rodin aneb pomoc v pravý čas je spoluvytvářet podmínky pro zdárný vývoj dětí v náhradních rodinách v Jihočeském kraji prostřednictvím setkávání, doprovázení, poradenství a vzdělávání. Pěstounům a dětem nabízíme služby a aktivity, které si vybírají dle svých potřeb a možností.

Vzdělávání pěstounů – podzim 2022

Cílem Podpory pěstounských rodin je, aby pěstouni:
 • rozuměli potřebám dětí
 • upevňovali si a dále si zvyšovali vlastní schopnosti v oblastech výchovy
 • udržovali stabilní zázemí dítěte
 • aktivně trávili volný čas s dítětem
 • byli informováni o dalších návazných službách a měli podporu v získávání dalších potřebných služeb
 • se dále vzdělávali
 • dokázali zajištovat bezpečný kontakt dítěte, s jeho biologickými rodiči
Cílová skupina
 • děti umístěné do pěstounské péče
 • osoby pečující a osoby v evidenci
 • děti, které požádají o ochranu svého života a dalších svých práv a oprávněných zájmů
Zásady
 • jednání v zájmu dítěte – prvořadý je zájem dítěte, jeho potřeby a práva. Práva a právem chráněné zájmy dítěte jsou vždy upřednostněny před právy biologických rodičů, osob pečujících a osob v evidenci;
 • zaměření na náhradní rodinu jako celek – rodina je vnímána jako ucelený systém, kde se jednotliví členové vzájemně ovlivňují; sociální práce probíhá s dítětem umístěným do pěstounské péče a s celou náhradní rodinou, včetně biologických dětí osob pečujících a osob v evidenci;
 • individuální přístup – pracovníci přistupují ke každému uživateli služby a jeho aktuální životní situaci s vědomím jedinečnosti a neopakovatelnosti;
 • respekt ke každému klientovi – při poskytování služby jsou respektována přání a potřeby každého klienta, jsou zachovávána jeho práva. Každý klient je oprávněn rozhodovat o věcech týkajících se jeho osoby a svěřeného dítěte na podkladě objektivních informací s vědomím následků svého rozhodnutí;
 • poskytování služby v nejvyšší možné kvalitě – zaměstnanci poskytují službu na základě požadované kvalifikace, kterou nadále prohlubují a rozšiřují.
Aktivity programu

Podpora pěstounských rodin začíná uzavřením Dohody o výkonu pěstounské péče, ve které se pěstounská rodina zaváže k intenzivní spolupráci se sociálními pracovníky a odborníky. Dohoda o výkonu pěstounské péče je veřejnoprávní smlouva, která má pěstounským rodinám zajistit naplnění jejich práv a povinností v souvislosti s optimálním průběhem pěstounské péče. Dohodu o výkonu pěstounské péče musí každá pěstounská rodina (nebo jednotlivý pěstoun) uzavřít do třiceti dnů od nabytí právní moci rozhodnutí soudu o svěření dítěte do předpěstounské nebo do pěstounské péče. Nezbytnou podmínkou k uzavření dohody s jiným partnerem, než je váš místně příslušný obecní úřad s rozšířenou působností, je písemný souhlas a vyjádření vašeho místně příslušného úřadu k uzavření dohody s organizací, kterou jste si vybrali.

 • Doprovázení a sledování naplňování dohody o výkonu pěstounské péče

Po uzavření Dohody s vámi naváže poměrně intenzivní spolupráci tzv. klíčový pracovník. Klíčový pracovník je s vaší pěstounskou rodinou v kontaktu nejméně 1x za 2 měsíce. Zjišťuje, jaké jsou potřeby Vám svěřených dětí, jak funguje váš rodinný systém a mapuje případná rizika vzniku problémů. Klíčový pracovník navštěvuje vaši pěstounskou rodinu především proto, aby vám zajistil poradenství a podporu a nabídl i další potřebné služby. Při poskytování podpory klademe důraz na potřeby všech zúčastněných rodinných příslušníků. Pracovník bude především docházet do vaší domácnosti, můžete se s ním však setkávat i v prostorách jeho organizace.

 • Základní poradenství

Na základě zkušeností s poskytováním sociálních služeb pro znevýhodněné rodiny s dětmi Vám můžeme poskytnout též základní informace, doprovod při jednání na úřadech, pomoc při vyplňování formulářů, poskytování vhodných doprovodných služeb.

 • Pomoc při kontaktu přijatého dítěte s jeho vlastní rodinou

Povědomí dítěte o jeho původní rodině a kontakt s rodiči nebo příbuznými je pro dítě z hlediska poznání a upevňování vlastní minulosti velice důležité. Setkávání dítěte s jeho rodiči je nejlepším zdrojem odpovědí na otázky „Kdo jsem, odkud pocházím a kam patřím?“, a je tedy důležité při tvorbě vlastní identity dítěte. Také zážitek spolupráce rodičů a pěstounů pomáhá dítěti pochopit realitu dítěte v náhradní rodinné péči. Vztahy dítěte s rodiči mohou být i po umístění do pěstounské péče optimální, dobře nastavené a mohou probíhat bezproblémově. Je však možné, že z různých důvodů (nezájem rodičů, odmítání kontaktu dítětem, nestandardní jednání rodičů) kontakty neprobíhají nebo probíhají komplikovaně. Jsme připraveni Vám zajistit domluvu kontaktu dítěte s rodičem a doprovázení při jejich setkání. V možnostech naší organizace je též zajistit prostor na setkání dítěte s jeho rodiči.

 • Zprostředkování psychologické, terapeutické nebo jiné odborné pomoci

Je pravděpodobné, že při výchově a péči o svěřené dítě budete potřebovat pomoc specializovaných odborníků. U dítěte se mohou projevit školní potíže, psychické poruchy související s jeho minulostí, poruchy chování či jiné obtížnější krizové situace, se kterými si sami nebudete vědět rady. Je možné, že budete potřebovat odborníka, aby společně s Vámi zhodnotil Vaše úspěchy i neúspěchy při pěstounství. Naše organizace Vám dle potřeb může tuto odbornou pomoc zprostředkovat.

 • Vzdělávání v oblasti výchovy a péče o dítě

Pro výkon pěstounské péče je potřebné získávat a upevňovat znalosti a dovednosti v oblastech souvisejících s péčí a výchovou dítěte. Nové informace, zkušenosti a poznatky Vám mohou ulehčit Vaše úsilí v péči o přijaté dítě. Každý pěstoun má povinnost absolvovat vzdělávání v minimálním rozsahu 24 hodin za rok. Námi nabízený vzdělávací program bude přizpůsobený Vaší pěstounské rodině tak, aby byl účelný a časově dostupný. Vzdělávání bude probíhat formou besed, přednášek, individuálního vzdělání, případně samostudiem odborných knih souvisejících s tématikou pěstounství.

 • Zajištění krátkodobé péče o dítě přijaté do pěstounské péče

Při průběhu pěstounské péče mohou nastat okamžiky, kdy z vážných důvodů nebudete moci zajistit péči o přijaté dítě. Může to být z důvodu onemocnění, předvolání k soudu nebo na jiný úřad, narodí se Vám vlastní dítě nebo zemře někdo blízký a Vy budete potřebovat krátkodobou pomoc se zabezpečením svěřeného dítěte. Při uzavírání Dohody si domluvíme, jakou formu krátkodobé péče budete chtít využívat. Společně s Vámi budeme dbát na to, aby při stanovování konkrétní formy pomoci byla vybrána možnost, která co nejméně zasáhne do psychického prožitku dítěte a fungování Vašeho rodinného systému.

 • Pomoc se zajištěním odlehčovací péče

Pěstouni mají možnost odpočinout si, načerpat síly, věnovat se vlastním dětem v rodině nebo využívat čas sami pro sebe. Pěstouni mají nárok na 14 dní dovolené ročně a zároveň na zajištění péče o svěřené dítě. V rámci pravidelného kontaktu pečujících osob a klíčové pracovnice jsou dohodnuty vhodné formy čerpání odlehčovací péče. Můžeme společně vybírat z nabídky běžných táborů příp. příměstských táborů pořádaných v okolí vašeho bydliště nebo dojednat dlouhodobější hlídání dítěte jinou osobou.

Jak nás můžete kontaktovat?

Pokud uvažujete o spolupráci s naší neziskovou organizací, neváhejte nás kontaktovat. Podrobnější informace o uvedených aktivitách a možnostech uzavření Dohody o výkonu pěstounské péče Vám velmi rádi poskytneme

 • při osobní schůzce přímo na adrese našeho zařízení TEMPERI nebo po dohodě na jiném, pro vás vhodném místě
 • na telefonu 702 571 757
 • prostřednictvím e-mailu: hana.francova@tempericb.cz
Adresa zařízení:
TEMPERI – Podpora pěstounských rodin
Jar. Haška  1818/1
370 04 České Budějovice
E: tempericb@tempericb.cz
W: www.tempericb.cz
Provozní doba zařízení
Vždy po telefonickém objednání.
Pondělí 8:30 17:00
Úterý 8:30 17:00
Středa 8:30 17:00
Čtvrtek 8:30 17:00
Pátek 8:30 17:00
 
Kontakty na sociální pracovnice:

Mgr. Hana Francová, Ph.D.
vedoucí programu
M: +420 702 571 757
E: hana.francova@tempericb.cz

PhDr. Martina Hrušková, Ph.D.
sociální pracovnice
M: +420 704 294 100
E: martina.hruskova@tempericb.cz

Mgr. Michaela Dušková
sociální pracovnice
M: +420 704 515 337
E: michaela.duskova@tempericb.cz

Mgr. Eliška Podlahová
sociální pracovnice
M: +420 797 991 982
E: eliska.podlahova@tempericb.cz

Další potřebné dokumenty

Temperi, o.p.s. je nestátní nezisková organizace, jejímž posláním je všestranná pomoc dětem a jejich rodinám, které se nacházejí v obtížné životní situaci.

©2014–2023 Temperi o.p.s.

Pokračováním užívání této stránky souhlasíte s použitím cookies. více informací

Nastavení cookie na tomto webu je nastaveno pro "povoleno cookies", aby vám poskytlo nejlepší možné prohlížení stránek. Pokud budete nadále používat tento web bez změny nastavení cookie nebo klepnete na tlačítko "Souhlasím" souhlasíte s podmínkami použití cookie.

Zavřít