TEMPERI – Podpora pěstounských rodin

Posláním programu TEMPERI – Podpora pěstounských rodin aneb pomoc v pravý čas je spoluvytvářet podmínky pro zdárný vývoj dětí v náhradních rodinách v Jihočeském kraji prostřednictvím setkávání, doprovázení, poradenství a vzdělávání. Pěstounům a dětem nabízíme služby a aktivity, které si vybírají dle svých potřeb a možností.

Cílem Podpory pěstounských rodin je, aby pěstouni:
 • rozuměli potřebám dětí
 • upevňovali si a dále si zvyšovali vlastní schopnosti v oblastech výchovy
 • udržovali stabilní zázemí dítěte
 • aktivně trávili volný čas s dítětem
 • byli informováni o dalších návazných službách a měli podporu v získávání dalších potřebných služeb
 • se dále vzdělávali
 • dokázali zajištovat bezpečný kontakt dítěte, s jeho biologickými rodiči
Cílová skupina
 • děti umístěné do pěstounské péče
 • osoby pečující a osoby v evidenci
 • děti, které požádají o ochranu svého života a dalších svých práv a oprávněných zájmů
Zásady
 • jednání v zájmu dítěte – prvořadý je zájem dítěte, jeho potřeby a práva. Práva a právem chráněné zájmy dítěte jsou vždy upřednostněny před právy biologických rodičů, osob pečujících a osob v evidenci;
 • zaměření na náhradní rodinu jako celek – rodina je vnímána jako ucelený systém, kde se jednotliví členové vzájemně ovlivňují; sociální práce probíhá s dítětem umístěným do pěstounské péče a s celou náhradní rodinou, včetně biologických dětí osob pečujících a osob v evidenci;
 • individuální přístup – pracovníci přistupují ke každému uživateli služby a jeho aktuální životní situaci s vědomím jedinečnosti a neopakovatelnosti;
 • respekt ke každému klientovi – při poskytování služby jsou respektována přání a potřeby každého klienta, jsou zachovávána jeho práva. Každý klient je oprávněn rozhodovat o věcech týkajících se jeho osoby a svěřeného dítěte na podkladě objektivních informací s vědomím následků svého rozhodnutí;
 • poskytování služby v nejvyšší možné kvalitě – zaměstnanci poskytují službu na základě požadované kvalifikace, kterou nadále prohlubují a rozšiřují.
Aktivity programu

Podpora pěstounských rodin začíná uzavřením Dohody o výkonu pěstounské péče, ve které se pěstounská rodina zaváže k intenzivní spolupráci se sociálními pracovníky a odborníky. Dohoda o výkonu pěstounské péče je veřejnoprávní smlouva, která má pěstounským rodinám zajistit naplnění jejich práv a povinností v souvislosti s optimálním průběhem pěstounské péče. Dohodu o výkonu pěstounské péče musí každá pěstounská rodina (nebo jednotlivý pěstoun) uzavřít do třiceti dnů od nabytí právní moci rozhodnutí soudu o svěření dítěte do předpěstounské nebo do pěstounské péče. Nezbytnou podmínkou k uzavření dohody s jiným partnerem, než je váš místně příslušný obecní úřad s rozšířenou působností, je písemný souhlas a vyjádření vašeho místně příslušného úřadu k uzavření dohody s organizací, kterou jste si vybrali.

 • Doprovázení a sledování naplňování dohody o výkonu pěstounské péče

Po uzavření Dohody s vámi naváže poměrně intenzivní spolupráci tzv. klíčový pracovník. Klíčový pracovník je s vaší pěstounskou rodinou v kontaktu nejméně 1x za 2 měsíce. Zjišťuje, jaké jsou potřeby Vám svěřených dětí, jak funguje váš rodinný systém a mapuje případná rizika vzniku problémů. Klíčový pracovník navštěvuje vaši pěstounskou rodinu především proto, aby vám zajistil poradenství a podporu a nabídl i další potřebné služby. Při poskytování podpory klademe důraz na potřeby všech zúčastněných rodinných příslušníků. Pracovník bude především docházet do vaší domácnosti, můžete se s ním však setkávat i v prostorách jeho organizace.

 • Základní poradenství

Na základě zkušeností s poskytováním sociálních služeb pro znevýhodněné rodiny s dětmi Vám můžeme poskytnout též základní informace, doprovod při jednání na úřadech, pomoc při vyplňování formulářů, poskytování vhodných doprovodných služeb.

 • Pomoc při kontaktu přijatého dítěte s jeho vlastní rodinou

Povědomí dítěte o jeho původní rodině a kontakt s rodiči nebo příbuznými je pro dítě z hlediska poznání a upevňování vlastní minulosti velice důležité. Setkávání dítěte s jeho rodiči je nejlepším zdrojem odpovědí na otázky „Kdo jsem, odkud pocházím a kam patřím?“, a je tedy důležité při tvorbě vlastní identity dítěte. Také zážitek spolupráce rodičů a pěstounů pomáhá dítěti pochopit realitu dítěte v náhradní rodinné péči. Vztahy dítěte s rodiči mohou být i po umístění do pěstounské péče optimální, dobře nastavené a mohou probíhat bezproblémově. Je však možné, že z různých důvodů (nezájem rodičů, odmítání kontaktu dítětem, nestandardní jednání rodičů) kontakty neprobíhají nebo probíhají komplikovaně. Jsme připraveni Vám zajistit domluvu kontaktu dítěte s rodičem a doprovázení při jejich setkání. V možnostech naší organizace je též zajistit prostor na setkání dítěte s jeho rodiči.

 • Zprostředkování psychologické, terapeutické nebo jiné odborné pomoci

Je pravděpodobné, že při výchově a péči o svěřené dítě budete potřebovat pomoc specializovaných odborníků. U dítěte se mohou projevit školní potíže, psychické poruchy související s jeho minulostí, poruchy chování či jiné obtížnější krizové situace, se kterými si sami nebudete vědět rady. Je možné, že budete potřebovat odborníka, aby společně s Vámi zhodnotil Vaše úspěchy i neúspěchy při pěstounství. Naše organizace Vám dle potřeb může tuto odbornou pomoc zprostředkovat.

 • Vzdělávání v oblasti výchovy a péče o dítě

Pro výkon pěstounské péče je potřebné získávat a upevňovat znalosti a dovednosti v oblastech souvisejících s péčí a výchovou dítěte. Nové informace, zkušenosti a poznatky Vám mohou ulehčit Vaše úsilí v péči o přijaté dítě. Každý pěstoun má povinnost absolvovat vzdělávání v minimálním rozsahu 24 hodin za rok. Námi nabízený vzdělávací program bude přizpůsobený Vaší pěstounské rodině tak, aby byl účelný a časově dostupný. Vzdělávání bude probíhat formou besed, přednášek, individuálního vzdělání, případně samostudiem odborných knih souvisejících s tématikou pěstounství.

 • Zajištění krátkodobé péče o dítě přijaté do pěstounské péče

Při průběhu pěstounské péče mohou nastat okamžiky, kdy z vážných důvodů nebudete moci zajistit péči o přijaté dítě. Může to být z důvodu onemocnění, předvolání k soudu nebo na jiný úřad, narodí se Vám vlastní dítě nebo zemře někdo blízký a Vy budete potřebovat krátkodobou pomoc se zabezpečením svěřeného dítěte. Při uzavírání Dohody si domluvíme, jakou formu krátkodobé péče budete chtít využívat. Společně s Vámi budeme dbát na to, aby při stanovování konkrétní formy pomoci byla vybrána možnost, která co nejméně zasáhne do psychického prožitku dítěte a fungování Vašeho rodinného systému.

 • Pomoc se zajištěním odlehčovací péče

Pěstouni mají možnost odpočinout si, načerpat síly, věnovat se vlastním dětem v rodině nebo využívat čas sami pro sebe. Pěstouni mají nárok na 14 dní dovolené ročně a zároveň na zajištění péče o svěřené dítě. V rámci pravidelného kontaktu pečujících osob a klíčové pracovnice jsou dohodnuty vhodné formy čerpání odlehčovací péče. Můžeme společně vybírat z nabídky běžných táborů příp. příměstských táborů pořádaných v okolí vašeho bydliště nebo dojednat dlouhodobější hlídání dítěte jinou osobou.

Jak nás můžete kontaktovat?

Pokud uvažujete o spolupráci s naší neziskovou organizací, neváhejte nás kontaktovat. Podrobnější informace o uvedených aktivitách a možnostech uzavření Dohody o výkonu pěstounské péče Vám velmi rádi poskytneme

 • při osobní schůzce přímo na adrese našeho zařízení TEMPERI nebo po dohodě na jiném, pro vás vhodném místě
 • na telefonu 702 571 757
 • prostřednictvím e-mailu: hana.francova@tempericb.cz
Adresa zařízení:
TEMPERI – Podpora pěstounských rodin
Jar. Haška  1818/1
370 04 České Budějovice
E: tempericb@tempericb.cz
W: www.tempericb.cz
Provozní doba zařízení
Vždy po telefonickém objednání.
Pondělí 8:30 17:00
Úterý 8:30 17:00
Středa 8:30 17:00
Čtvrtek 8:30 17:00
Pátek 8:30 17:00
 
Kontakty na sociální pracovnice:

Mgr. Hana Francová, Ph.D.
vedoucí programu
M: +420 702 571 757
E: hana.francova@tempericb.cz

PhDr. Martina Hrušková, Ph.D.
sociální pracovnice
M: +420 704 294 100
E: martina.hruskova@tempericb.cz

Mgr. Michaela Dušková
sociální pracovnice
M: +420 704 515 337
E: michaela.duskova@tempericb.cz

Mgr. Eliška Podlahová
sociální pracovnice
M: +420 797 991 982
E: eliska.podlahova@tempericb.cz

Další potřebné dokumenty

Temperi, o.p.s. je nestátní nezisková organizace, jejímž posláním je všestranná pomoc dětem a jejich rodinám, které se nacházejí v obtížné životní situaci.

©2014–2024 Temperi o.p.s.