Projekt Centrum pomoci pro rodiny s dětmi v Českých Velenicích

Projekt je zaměřen na vznik a poskytování sociálně aktivizační služby v Českých Velenicích. Uživatelům služby budou pracovníky NNO Temperi poskytovány výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, bude zprostředkován kontakt se sociálním prostředím, poskytována sociálně terapeutická činnost, pomoc při obstarávání osobních záležitostí a při uplatňování práv. V rámci rodičovského klubu budou s odborníky diskutovány konkrétní témata posilující rodičovské kompetence a sociální dovednosti rodičů.

Projekt CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_042/0006152 „Centrum pomoci pro rodiny s dětmi“ je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR.

Základní informace

Název programu:                                            Operační program zaměstnanost

Číslo výzvy:                                                      03_15_042

Název výzvy:                                                    Koordinovaný přístup k sociálně vyloučeným lokalitám

Název projektu:                                                Centrum pomoci pro rodiny s dětmi

Registrační číslo projektu:                               CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_042/0006152

Zkrácený název projektu:                               SAS pro rodiny s dětmi České Velenice

Datum zahájení:                                                1. 5. 2017

Datum ukončení:                                               30. 4. 2020

Cíle projektu
 • Prohloubit kompetence rodičů, kteří nezvládají výchovu svých dětí

Mnohé rodiny mají nepřiměřeně nastavené výchovně-vzdělávací podmínky a v důsledku toho dítě dostatečně neplní školní povinnosti (ze strany rodičů i dětí je podceněna domácí příprava, dítě má velkou absenci v docházce do školy, příp. vykazuje velký počet neomluvených hodin. V mnoha případech dojde k tomu, že mladistvý předčasně ukončí vzdělávací proces a je pro něj obtížné získat zaměstnání.

Při výchově, zejm. malého dítěte, bývá opomíjený jeho řečový vývoj (děti mívají omezenou slovní zásobu) a rozvoj kognitivních schopností, včetně schopnosti soustředit se. Tyto deficity mívají dopady na schopnost zvládnout učivo a ostatní nároky školy.

V souvislosti s nevhodnými výchovnými strategiemi nejsou dětem vštěpována běžná pravidla společenského soužití, mezi jednotlivé členy rodinného systému nejsou rozděleny povinnosti tak, aby každý úměrně svému věku, schopnostem a dovednostem participoval na chodu domácnosti, členové rodiny neumějí nebo nechtějí vzájemně spolupracovat.

 • Zmírnit nevhodné (nefunkční) návyky jednotlivých členů rodinného systému

Rodiče z různých důvodů nebývají pro děti vhodným – pozitivním příkladem. Jejich slovník je zatížený velkým množstvím vulgarismů a jejich chování vykazuje zvýšené množství agresivních prvků. Nevhodným výchovným přístupem je též to, že děti nejsou vedeny k aktivnímu trávení volného času (četba knih, sportovní a kulturní aktivity apod.), po vzoru rodičů jsou navyklé spíše k pasivním činnostem – především sledování TV, hraní PC her nebo se potulují a bloumají po ulicích, což bývá spojeno s rizikovým chováním – např. s drobnou kriminalitou (vandalismus, krádeže, narušování veřejného pořádku), konzumací alkoholických nápojů, kouřením a experimentováním s dalšími návykovými látkami, gamblerstvím, prostitucí. Pro rodiče navíc bývá složité děti před nevhodnými (nefunkčními) návyky ochránit i vzhledem k tomu, že se opakovaně vyskytují v prostředí ubytoven, kde se kumulují osoby, pro které je zmíněné chování považováno za standardní.

Ze strany rodičů často není vůči sobě samotným a též vůči dětem nastaven a dodržován žádný harmonogram aktivit, je patrná neochota učit se novým věcem, neochota strpět nepohodlí a určitou míru diskomfortu.

 • Eliminovat významné vztahové problémy včetně mezigeneračních konfliktů, naučit rodiny zvládat další zátěžové/krizové situace

Partnerské a rodičovské konflikty jsou emočně náročnou situací pro obě strany konfliktu a neúměrně zatěžují též psychiku dítěte. Bez odborné pomoci se rodiče ani děti často nedokážou domluvit na dalším postupu.

Důležité je reflektovat emoce spojené s náročnou životní situací a pomoci zvládnout významné změny spojené se stresem a velkou emocionální zátěží, rovněž je důležité posilovat frustrační toleranci.

 • Posílit osobnostní a sociální dovednosti na straně rodičů a jejich dětí

Rodiče a jejich děti často neobstojí v běžných sociálních situacích – např. neorientují se v základních sociálně právních a pracovně právních záležitostech, neumějí si vyhledat potřebné informace na příslušných webových portálech, chybí jim odvaha a sebedůvěra.  Rodičům a jejich dětem též chybí znalost a aplikace zásad efektivní komunikace (neumějí rozpoznat chování lidí v různých situacích, jednat konstruktivně, naopak často reagují neadekvátně dané situaci, což může odradit komunikační partnery).

 • Zlepšit socioekonomickou situaci u rodin, které jsou dlouhodobě zatížené nedostatečným příjmem nebo nevhodným hospodařením

V důsledku nízké zaměstnatelnosti, nízké finanční gramotnosti, chybějících dovedností a nevhodných návyků se rodiny ocitají ve finančních potížích. Rodiče a jejich děti nerozumí důsledkům předlužování a nevhodnému hospodaření.

 • Eliminovat problémy dětí a mladistvých, se kterými se potýkají v domácím, školním, příp. mimoškolním prostředí

Děti z nefunkčních rodin, včetně dětí ze sociálně vyloučených lokalit, bývají terčem posměchu, příp. šikany nebo kyberšikany. Děti, které jsou tomuto závadovému chování vystaveni, se v dalším životě často potýkají s nedůvěrou, sníženým sebevědomím a sebehodnocením. V důsledku toho se pak mají problém obstát v různých životních situacích včetně toho, že sami mohou jednat nepřiměřeně (agresivně).

Klíčové aktivity

V rámci projektu budou realizovány dvě klíčové aktivity:

 • Poskytování sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi – v rámci této aktivity budou poskytovány SAS pro rodiny s dětmi v rozsahu základních činností stanoveném dle paragrafu 65 zákona číslo 108/2006 Sb., o sociálních službách. Konkrétně budou realizovány: výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, sociálně terapeutické činnosti, rozvíjení osobních a sociálních schopností, realizace zájmových aktivit dětí a vhodných podmínek pro ně, pomoc při vyřizování běžných záležitostí rodin, pracovně výchovná činnost s rodiči, podpora aktivit směřujících k sociálnímu začleňování prostřednictvím dílčích aktivit projektu.
 • Rodičovský klub – jedná so o pravidelná setkávání rodičů za účelem diskuse a získávání dalších informací o konkrétních tématech. Setkávání bude též realizováno formou workshopů s vybranými odborníky dle zjištěných potřeb rodin.
 Dílčí aktivity
 • Rozvoj rodičovských a pečovatelských kompetencí – rodiče budou vedeni k tomu, aby při výchově dítěte aplikovali adekvátní výchovné strategie (úprava denního režimu dítěte dle jeho věku a potřeb, rozdělení povinností mezi jednotlivé členy rodiny a jejich důsledného dodržování, nastavení systému odměn a trestů). Součástí rozvoje rodičovských kompetencí bude též podpora při rozpoznávání a odstraňování rizikových faktorů v chování dětí (kouření a užívání jiných návykových látek, lhaní, drobné krádeže, agresivní projevy, prostituce).
 • Podpora a nácvik sociálních dovedností rodičů – jedná se o nácvik sociálního chování, respektive jednotlivých sociálních dovedností, který je zaměřený na řešení různých problémů ve vztahu k ostatním lidem. Obecnými tématy jsou komunikační dovednosti, chování lidí k sobě navzájem, porozumění sociálním vztahům. Cílem je, aby se naučená dovednost přenesla do reálného života.
  • Rodiče budou vedeni k získání orientace v různých informačních systémech (př. budou umět pracovat s webovými stránkami, které jsou určené pro vyhledávání zaměstnání, bydlení, vhodných vzdělávacích akcí).
  • S uživateli služeb bude diskutována hodnota práce, budou podporováni při vyhledávání vhodného pracovního uplatnění, při dodržování pracovních povinností a dále budou nabádáni a podporováni k udržení pracovního poměru.
  • S rodiči bude trénován zodpovědný přístup založený, např. na dodržování dojednaných podmínek spolupráce včetně dodržování termínů setkávání a jiných časových lhůt, přičemž současně budou vedeni k tomu, aby řádně zdůvodnili případné nedodržení sjednaných záležitostí a zejména se zavčasu druhé straně omluvili.
  • Rodiče budou vedeni k efektivnímu nakládání s penězi v rámci finanční stability rodiny. Nedílnou součástí bude posilování finanční gramotnosti rodičů včetně apelu na dodržování včasných úhrad nájmů a ostatních poplatků, nastavení (pokud možno) vyrovnaných rozpočtů.
  • Současně bude žádoucí podporovat je v efektivní komunikaci (naslouchání druhému, snaha o porozumění druhého, hledání kompromisních řešení).
 • Nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností dítěte – děti pocházející ze sociálně slabých rodin (často žijících v sociálně vyloučených lokalitách) nejsou často dostatečně stimulovány v rámci psychomotorického vývoje včetně řečových schopností, neznají hranice a pravidla společenského soužití, nemají vypěstovány návyky pro systematickou a déletrvající činnost.  Rodiče budou aktivně vedeni k tomu, aby u dětí podporovali zájmy a činnosti, které směřují k potřebnému rozvoji kognitivních funkcí, včetně rozvoje řečových projevů. Děti budou ze strany rodičů a rovněž sociálních pracovníků podporovány v aktivitách, které povedou k uspokojování psychických potřeb (budování přiměřeného sebevědomí, pozitivní přijetí sebe sama, potřeba životní perspektivy). Sekundárně dojde u dětí ke zvýšení koncentrace, vytrvalosti a trpělivosti a zvýší se jejich zájem o aktivní trávení volného času. Ze strany sociálních pracovníků budou též dětem nabízeny a následně realizovány aktivity, které vhodným způsobem podpoří ochotu spolupracovat, děti budou vedeny k integrujícímu a ve skupině nekonfliktnímu chování; též budou vedeni k pozitivnímu přístupu ke zvířatům.
 • Zajištění podmínek pro vzdělávání a společensky přijatelné volnočasové aktivity – děti ze sociálně slabých rodin mají problémy se systematickou přípravou do školy a rodina nedokáže s dítětem v tomto směru řádně pracovat a motivovat ho. Jedná se o děti navštěvující zejména I. stupeň základní školy, kdy je osvojení si pravidelné školní přípravy velmi zásadní. Touto aktivitou podpoříme děti zařazené do školního vzdělávacího procesu tak, aby získávaly návyky k pravidelné přípravě a byly motivovány k dalšímu vzdělávání. Současně bude dětem poskytnuta podpora při domácí přípravě. V souvislosti s tím je vhodné upozornit i na záměr obce, která usiluje o podporu vzdělávání dětí i v rámci programu OPVVV. Dětem budou též nabízeny informace o dostupných volnočasových aktivitách a smysluplné mimoškolní činnosti (např. v souběžně vznikajícím nízkoprahovém zařízení pro děti a mládež), budou též vedeny k tomu, aby si tyto informace dokázaly obstarat sami. Tato aktivita předpokládá spolupráci rodičů. Rodiče budou vedeni k tomu, aby dítě mělo v domácím prostředí zajištěno pracovní místo včetně potřebného vybavení, a současně budou trénováni v tom, jak k dítěti přistupovat, aby příprava byla efektivní a produktivní.
 • Podpora při plánování osobního života s důrazem na odložení početí dítěte do období dospělosti – dětem, mladistvým a též jejich rodičům budou adekvátní formou předávány informace z oblasti životních hodnot a životních cílů, včetně významu ukončeného vzdělání a získání pracovní kvalifikace, současně budou s mladistvými diskutovány a řešeny záležitosti týkající se partnerského a sexuálního života. Budou vedeni k tomu, aby rozuměli rizikům předčasně zahájeného sexuálního života a nechtěného těhotenství. Nedílnou součástí při naplňování této aktivity bude podpora rodičů při budování důvěrného vztahu s dítětem.
 • Pomoc při uplatňování práv a oprávněných zájmů – dětem a jejich rodičům bude poskytnuta pomoc při vyřizování zákonných nároků (např. při vymáhání alimentační povinnosti či jiných pohledávek, při podávání žádosti o poskytnutí sociální dávky, při uplatňování oprávněných zájmů (např. při vyřizování nezbytných osobních dokladů, při podávání návrhu na svěření dítěte do péče, ale též při vhodném pracovním začlenění), přičemž se očekává, že požadovaná změna povede ke zlepšení situace dítěte, příp. jeho rodiče. Dílčí úkony mohou být realizovány ambulantně, v případě potřeby bude klientovi též nabídnut doprovod do příslušné instituce.
 • Nácvik zvládání zátěžových situací – k nácviku zvládání zátěžových a stresových situací bude použit především přístup sociální terapie. Zásadní v tomto smyslu je aktivní přístup a ochota klienta ke změně a zvýšení kapacity a schopnosti řešit problém. Cílem intervence je podporovat žádoucí změny v chování klienta, a to ve smyslu sociálně výchovného působení a pozitivního ovlivnění změny postojů ke své sociální situaci. Uvedené postupy směřují ke zvládnutí naléhavé krizové životní situace a ochoty zapojit se do řešení vlastního problému.

Temperi, o.p.s. je nestátní nezisková organizace, jejímž posláním je všestranná pomoc dětem a jejich rodinám, které se nacházejí v obtížné životní situaci.

©2014–2024 Temperi o.p.s.