TEMPERI – Nízkoprahový klub pro děti a mládež BRÁNA

Nízkoprahový klub pro děti a mládež BRÁNA nabízí dětem a mládeži bezpečný prostor, pomoc a podporu při řešení osobních situací a při získávání individuálních schopností a dovedností. Posláním BRÁNY je prostřednictvím nízkoprahových služeb, aktivního využití volného času a edukačních aktivit usilovat o pozitivní změnu a sociální začlenění dětí a mládeže, kteří se ocitli v nepříznivé nebo jinak náročné životní situaci.
Kdo k nám přichází?

Služba je určena dětem a mládeži, kteří se ocitli v nepříznivé či jinak náročné životní situaci a jsou ohrožené společensky nežádoucími jevy.

 • děti a mládež v krizové situaci
 • děti a mládež žijící v sociálně vyloučených komunitách
 • děti a mládež jenž mají problémy ve škole
 • děti a mládež ohrožené domácím násilím
 • děti a mládež jenž vedou rizikový způsob života nebo jsou jím ohrožené (automaty, drogy, aj.)
 • děti a mládež ze sociálně a ekonomicky znevýhodněných rodin
 • děti a mládež jenž neumějí smysluplně trávit svůj volný čas
 • děti a mládež z etnických menšin
 Co nabízíme?
 • volnočasové aktivity hudebně-tanečního, kulturně výchovného a sportovního charakteru
 • doučování a školní příprava, motivace k dokončení školní docházky a k pracovnímu začlenění
 • prožitkové a společenské hry
 • programy prevence společensky nežádoucích jevů
 • přednášky, kurzy, besedy s odborníky
 • zvýšení schopnosti se zdravě prosadit
 • zvýšení schopnosti respektovat přání a názor druhého
 • pomoc při řešení obtížných životních situací (rozvod rodičů, užívání návykových látek kamaráda apod., šikana ve škole)
 • zlepšení orientace ve finančních záležitostech
 • nácvik hospodaření s kapesným
 • zvládání různých společenských situací (naučit se vhodně reagovat při kontaktu s druhými)
 • doprovody na úřady a další instituce

Jaké základní principy při poskytování sociální služby uplatňujeme?
 • Nízkoprahovost – pravidelná docházka do zařízení není podmínkou užívání služby Uživatelé mohou přijít a odejít v rámci otvírací doby (s ohledem na rozdělení dle věku, dle svého uvážení. Uživatelé mohou službu využívat anonymně.
 • Bezplatnost – vyjma fakultativních služeb.
 • Dobrovolnost – uživatelé se sami rozhodují, zda se zapojí do připravovaných činností.
 • Rovnost – nabízíme otevřený a bezpečný prostor pro seberealizaci uživatelů, mohou se podílet na činnosti zařízená a ovlivňovat ji.
 • Individuální přístup – ke každému uživateli.
 • Anonymita
 • Podílení se na činnosti zařízení – možnost připomínek, návrhů a stížností.
 • Dodržování základních lidských práv a svobod
 • Neupřednostňování z hlediska školního prospěchu, rodinného zázemí, docházky, etnické a náboženské příslušnosti
 • Nezneužití – nevyužívání volného času a důvěry uživatelů ve prospěch ostatních.
 • Interdisciplinární přístup – zahrnuje součinnost a týmovou práci s dalšími.
 • Profesionalita – respekt k rozhodnutí uživatele a zachování diskrétnosti svěřených informací.
Jak služba probíhá?
 • Doba trvání služby je stanovena dle vzájemné dohody na dobu neurčitou.
 • Služby jsou poskytovány ambulantně v našich prostorách v Českých Velenicích.
 • Služby poskytuje sociální pracovník.

Práva uživatelů služby PDF

Povinnosti uživatelů služby PDF

Provozní řád zařízení PDF

Další dokumenty:

Neváhejte nás kontaktovat, pokud právě procházíte nějakou nepříznivou sociální situací, se kterou si nevíte rady.

Leták PRO DĚTI Nízkoprahový klub pro děti a mládež BRÁNA PDF

Leták Nízkoprahový klub pro děti a mládež BRÁNA PDF

Kontakty na sociální pracovnice:

Jana Lakatošová, DiS.
vedoucí sociální pracovnice
M: +420 733 635 858 T: +420 380 831 414
E1:  branacv@tempericb.cz
E2: jana.lakatosova@tempericb.cz

Karolína Smutná
pracovnice v sociálních službách
M: +420 704 000 739 T: +420 380 831 414
E1:  branacv@tempericb.cz
E2: karolina.smutna@tempericb.cz

Provozní doba zařízení:
Pondělí 12:00 18:30
Úterý 12:00 18:30
Středa 12:00 18:30
Čtvrtek 12:00 18:30
Pátek 12:00 18:00

Základní sociální poradenství je dle potřeb poskytováno: 
Pondělí až čtvrtek 10:00 – 12:00 a 18:00 – 18:30
Pátek 10:00 – 12:00
nebo vždy dle dohody s klíčovou pracovnicí

Adresa zařízení:
Temperi – Nízkoprahový klub pro děti a mládež BRÁNA
Vitorazská 77
378 10 České Velenice

Sociální služba je podpořena z rozpočtu Jihočeského kraje.
Sociální služba je podpořena z rozpočtu města České Velenice.

Temperi, o.p.s. je nestátní nezisková organizace, jejímž posláním je všestranná pomoc dětem a jejich rodinám, které se nacházejí v obtížné životní situaci.

©2014–2024 Temperi o.p.s.