Statut

Statut obecně prospěšné společnosti

Temperi, o.p.s.

Zapsaná u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl O, vložka 235

IČ: 28159179

Čl. I

Úvodní ustanovení

1) Správní rada Temperi, o.p.s. vydává dnešního dne měsíce a roku Statut obecně prospěšné společnosti Temperi, o.p.s. Správní rada reaguje tímto na změnu zakládací smlouvy ze dne 28. 3. 2019.

2) Správní rada Temperi, o.p.s. ruší předchozí Statut obecně prospěšné společnosti Temperi, o.p.s. který byl schválen správní radou dne 3. 5. 2013 a ruší též platnost dodatku statutu schváleného dne 19. 1. 2016.

3) Dne 2. 8. 2012 uzavřeli, Mgr. Hana Francová Ph.D., Mgr. Aleš Novotný, Ing. Jitka Toušková Hradecká (dále jen „zakladatelé“) zakládací smlouvu podle §4 zákona č. 248/1995 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

4) Zakladatelé podle výše uvedené zakládací smlouvy založili za podmínek stanovených zakládací smlouvou obecně prospěšnou společnost, jejíž název je Temperi, o.p.s. (dále jen „společnost“) se sídlem v Českých Budějovicích.

5) Společnost se zakládá na dobu neurčitou.

6) Společnost vyvíjí činnost v níže uvedeném rozsahu pouze v tuzemsku. Společnost je nevýdělečnou organizací a nemá politické ani náboženské cíle.

Čl. II

Předmět činnosti

Společnost bude zajišťovat:

a) poskytování sociálně právní ochrany dítěte ve správním obvodu Jihočeského kraje,

b) poskytování vybraných sociálních služeb ve správním obvodu Jihočeského kraje,

c) realizaci dobrovolnické služby v sociální oblasti ve správním obvodu Jihočeského kraje, realizace vlastních dobrovolnických programů v rámci prevence, řešení a zmírňování negativních dopadů na vývoj dětí a mládeže; zapojování a podpora dobrovolníků v kulturních, sportovních, společenských, komunitních i mezinárodních aktivitách přispívajících ke zlepšování životních podmínek.

Čl. III
Podmínky poskytování činnosti

a) Sociálně-právní ochrana dítěte bude poskytována dle Zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů.

b) Sociální služby budou poskytovány dle Zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.

c) Organizace a realizace dobrovolnické služby bude probíhat dle Zákona č. 198/2002 Sb., o dobrovolnické službě a o změně některých zákonů.

Čl. IV
Orgány společnosti

Orgány společnosti jsou:

a) správní rada,

b) dozorčí rada,

c) ředitel.

Čl. V
Správní rada

1) Správní rada společnosti má 3 členy.

2) Správní rada je jmenována zakladateli.

3) Funkční období člena správní rady je tříleté. Opětovné členství ve správní radě je možné.

4) Členem správní rady může být pouze fyzická osoba, která je bezúhonná a má způsobilost k právním úkonům. V pracovně právním vztahu ke společnosti může být nejvýše jedna třetina členů správní rady.

5) Členství ve správní radě je neslučitelné s členstvím v dozorčí radě.

6) Členové správní rady jsou povinni vykonávat svou funkci s péčí řádného hospodáře a zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích a skutečnostech, jejichž prozrazení by mohlo způsobit obecně prospěšné společnosti škodu. V případě pochybností, zda člen správní rady jednal s péčí řádného hospodáře, musí tento člen správní rady prokázat, že s péčí řádného hospodáře jednal. Ti členové správní rady, kteří společným jednáním způsobili obecně prospěšné společnosti porušením povinností při výkonu funkce škodu, odpovídají za tuto škodu společně a nerozdílně.

7) Členům správní rady lze za výkon jejich funkce vyplácet odměnu. O výši a způsobu stanovení odměny členů správní rady rozhodují zakladatelé. Společnost dále poskytuje členům správní rady náhradu výdajů do výše určené právním předpisem.

8) Členové správní rady volí ze svého středu předsedu, který svolává a řídí jednání správní rady.

9) Při rozhodování je hlasovací právo členů správní rady rovné.

10) Správní rada je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina jejich členů a k rozhodnutí je třeba souhlasu nadpoloviční většiny přítomných členů.

11) Členství ve správní radě zaniká:
a) uplynutím funkčního období,
b) úmrtím,
c) odstoupením,
d) odvoláním.

12) Zakladatel odvolá člena správní rady, přestane-li tento člen splňovat podmínky pro členství ve správní radě nebo porušil-li závažným způsobem nebo opakovaně zákon o obecně prospěšných společnostech, zakládací smlouvu nebo statut společnosti.

13) Zakladatel odvolá člena správní rady do jednoho měsíce ode dne, kdy se o důvodu odvolání dozvěděl, nejpozději však do šesti měsíců ode dne, kdy tento důvod nastal.

14) Na uvolněná místa členů správní rady jsou nejpozději do 60 dnů jmenováni noví členové.

15) Správní rada vydává předchozí souhlas písemnou formou k právním úkonu, kterým společnost: a) nabývá, zcizuje nebo zatěžuje nemovitou věc, b) nabývá nebo zcizuje movitou věc, zřizuje věcné břemeno nebo předkupní právo u movité věci, jejíž cena je vyšší než hodnota veřejné zakázky malého rozsahu podle zákona upravujícího veřejné zakázky, c) nabývá nebo zcizuje autorská práva nebo průmyslová práva, d) zakládá jinou právnickou osobu a vkládá peněžitý nebo nepeněžitý majetek do této právnické osoby.

16) Vydání předchozího souhlasu k právním úkonům uvedeným výše je povinna správní rada oznámit do 7 dnů ode dne jeho vydání řediteli a dozorčí radě.

17) Právní úkony uvedené výše jsou bez předchozího souhlasu správní rady neplatné. Tyto úkony se považují za platné, pokud se zakladatel, správní rada nebo ten, kdo je takovým úkonem dotčen, neplatnosti právního úkonu nedovolá.

18) Správní rada schvaluje
a) rozpočet společnosti
b) řádnou a mimořádnou účetní uzávěrku a výroční zprávu společnosti.

19) Správní rada rozhoduje o zrušení společnosti, případně o určení společnosti, na kterou se převede likvidační zůstatek.

20) Správní rada může vydat statut společnosti, který upravuje podrobnosti její činnosti; správní rada schvaluje změnu statusu společnosti, byl-li vydán.

21) Do působnosti správní rady dále náleží:
a) schvalování změn zakládací smlouvy včetně změn určeného druhu obecně prospěšných služeb,
b) dbát na zachování účelu, pro který byla společnost založena,
c) jmenovat a odvolávat ředitele společnosti, dohlížet na jeho činnost a stanovit mu odměnu,
d) stanovit odměnu členů správní rady a dozorčí rady a stanovit mzdu členů správní a dozorčí rady, kteří jsou v pracovněprávním vztahu ke společnosti.

22) Správní rada zasedá nejméně čtyřikrát ročně.

Čl. VI
Dozorčí rada

1) Dozorčí rada je kontrolním orgánem společnosti a má 3 členy.

2) Dozorčí rada je jmenována zakladateli.

3) Funkční období člena dozorčí rady je tříleté. Opětovné členství v dozorčí radě je možné.

4) Členem dozorčí rady může být pouze fyzická osoba, která je bezúhonná a má způsobilost k právním úkonům. V pracovněprávním vztahu ke společnosti může být nejvýše jedna třetina členů dozorčí rady.

5) Členství v dozorčí radě je neslučitelné s členstvím ve správní radě.

6) Členové dozorčí rady jsou povinni vykonávat svou funkci s péčí řádného hospodáře a zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích a skutečnostech, jejichž prozrazení by mohlo způsobit obecně prospěšné společnosti škodu. V případě pochybností, zda člen dozorčí rady jednal s péčí řádného hospodáře, musí tento člen dozorčí rady prokázat, že s péčí řádného hospodáře jednal. Ti členové dozorčí rady, kteří společným jednáním způsobili obecně prospěšné společnosti porušením povinností při výkonu funkce škodu, odpovídají za tuto škodu společně a nerozdílně.

7) Členům dozorčí rady lze za výkon jejich funkce vyplácet odměnu. O výši a způsobu stanovení odměny členů dozorčí rady rozhoduje správní rada. Společnost dále poskytuje členům dozorčí rady náhradu výdajů do výše určené právním předpisem.

8) Členové dozorčí rady volí ze svého středu předsedu, který svolává a řídí jednání dozorčí rady.

9) Při rozhodování je hlasovací právo členů dozorčí rady rovné.

10) Dozorčí rada je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina jejich členů a k rozhodnutí je třeba souhlasu nadpoloviční většiny přítomných členů.

11) Členství v dozorčí radě zaniká:
a) uplynutím funkčního období,
b) úmrtím,
c) odstoupením,
d) odvoláním.

12) Zakladatel odvolá člena dozorčí rady, přestane-li tento člen splňovat podmínky pro členství v dozorčí radě nebo porušil-li závažným způsobem nebo opakovaně zákon o obecně prospěšných společnostech, zakládací smlouvu nebo statut společnosti.

13) Zakladatel odvolá člena dozorčí rady do jednoho měsíce ode dne, kdy se o důvodu odvolání dozvěděl, nejpozději však do šesti měsíců ode dne, kdy tento důvod nastal.

14) Na uvolněná místa členů dozorčí rady jsou nejpozději do 60 dnů jmenováni noví členové.

15) Dozorčí rada
a) přezkoumává řádnou a mimořádnou účetní uzávěrku a výroční zprávu společnosti,
b) nejméně jedenkrát ročně podává zprávu řediteli a správní radě o výsledcích své kontrolní činnosti,
c) dohlíží na to, že společnost vyvíjí činnost v souladu se zákony a zakládací smlouvou.

16) Dozorčí rada je oprávněna:
a) nahlížet do účetních knih a jiných dokladů a kontrolovat tam obsažené údaje,
b) svolat mimořádné jednání správní rady, jestliže to vyžadují zájmy obecně prospěšné společnosti.

17) Členové dozorčí rady mají právo účastnit se jednání správní rady. Musí jim být uděleno slovo, pokud o ně požádají.

18) Dozorčí rada je povinna upozornit ředitele a správní radu na porušení zákonů, ustanovení zakládací smlouvy nebo statutu, na nehospodárné postupy, popřípadě další nedostatky v činnosti společnosti. Dozorčí rada je oprávněna stanovit řediteli nebo správní radě lhůtu zjednání nápravy. Není-li náprava zjednána, dozorčí rada neprodleně informuje o zjištěných nedostatcích zakladatele.

Čl. VII
Ředitel společnosti

1) Ředitel je statutárním orgánem společnosti, jenž řídí činnost společnosti a jedná jejím jménem. Ředitel má podpisové právo za společnost.

2) Ředitele jmenuje a odvolává správní rada. Ředitelem může být pouze fyzická osoba, která je bezúhonná a má způsobilost k právním úkonům.

3) Pokud správní rada nerozhodne jinak, je ředitel společnosti jmenován na základě výsledku konkurzního řízení na dobu pěti let.

4) Právní vztah ředitele ke společnosti upravuje manažerská smlouva.

5) Ředitel nemůže být členem správní rady ani dozorčí rady, je však oprávněn účastnit se jednání správní rady s hlasem poradním.

6) Ředitel nakládá s finančními prostředky společnosti v rámci schváleného rozpočtu a předkládá správní radě návrh na činnost a návrh rozpočtu společnosti na další rok.

7) Ředitel předkládá správní radě řádnou a mimořádnou účetní uzávěrku a výroční zprávu.

8) Ředitel je povinen vykonávat svou funkci s péčí řádného hospodáře a zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích a skutečnostech, jejichž prozrazení by mohlo způsobit společnosti škodu. V případě pochybností, zda ředitel jednal s péčí řádného hospodáře, musí ředitel prokázat, že s péčí řádného hospodáře jednal.

9) V případech, kdy ředitel nemůže vykonávat svou funkci a není jmenován nový ředitel, jeho pravomoci přecházejí na předsedu správní rady.

Čl. VIII
Vklad zakladatelů

1) Zakladatelé vkládají do společnosti vklad ve výši 60 000,- Kč (slovy: šedesát tisíc korun českých) a to rovným dílem, každý ve výši 20 000,- Kč (slovy: dvacet tisíc korun českých).

2) Tento vklad byl uložen do 30 dnů od vzniku společnosti na bankovní účet společnosti, číslo účtu: 2500315518/2010.

Čl. IX
Hospodaření společnosti

1) Společnost může vykonávat i tzv. doplňkovou činnost za podmínky, že doplňkovou činností bude dosaženo účinnějšího využití prostředků společnosti a zároveň tím nebude ohrožena kvalita, rozsah a dostupnost obecně prospěšných služeb.

2) Společnost se nesmí účastnit podnikání jiných osob.

3) Zdroje financování společnosti je její jmění, které tvoří:
a) hodnota přijatých darů a dědictví,
b) dotace,
c) vlastní fondy společnosti.

Čl. X
Účetnictví a výroční zpráva

1) Společnost je povinna ve svém účetnictví důkladně oddělit náklady a výnosy spojené s doplňkovými činnostmi, náklady a výnosy spojené s obecně prospěšnými službami a náklady a výnosy nepatřící do předchozích skupin a spojené se správou společnosti.

2) Společnost vypracovává a zveřejňuje výroční zprávu v termínu, který stanoví správní rada, nejpozději však do šesti měsíců po skončení účetního období. Účelem výroční zprávy je informovat o činnosti a hospodaření obecně prospěšné společnosti.

3) Společnost uloží do 30 dnů po schválení radou výroční zprávu do sbírky listin.

4) Vyjdou-li po zveřejnění výroční zprávy najevo skutečnosti, které odůvodňují její opravu, provede společnost tuto opravu bez zbytečného odkladu a zveřejní ji.

Čl. XI
Doplňkové činnosti

Společnost je oprávněna provádět následující doplňkovou:
a) pořádání, organizování a zajišťování kurzů, školení včetně lektorské činnosti,
b) poradenskou a konsultační činnost, zpracování odborných studií a posudků.

Čl. XII
Zrušení, likvidace a zánik společnosti

1) Společnost se zrušuje:
a) dnem uvedeným v rozhodnutí správní rady o zrušení společnosti,
b) vnitrostátní fúzí nebo rozdělením,
c) rozhodnutím soudu o zrušení společnosti,
d) prohlášením konkursu na majetek společnosti.

2) K provedení likvidace jmenuje správní rada likvidátora.

3) Společnost zaniká dnem výmazu z rejstříku.

Čl. XIII.
Závěrečná ustanovení

1) Veškeré záležitosti, které nejsou upraveny tímto statutem, se řídí příslušným ustanovením zakládací smlouvy a ustanovením zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech, a dalšími právními předpisy České republiky.

2) Změny a doplňky tohoto statutu jsou možné výhradně formou písemného dodatku k tomuto statusu.

3) Tento statut je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech v jazyce českém.

4) Níže podepsaní členové správní rady prohlašují, že jim je obsah tohoto statutu znám a že tento společně projednali a že o něm dosáhli společné shody. Na důkaz tohoto připojují ke statutu své podpisy.

V Českých Budějovicích dne: 1. 7. 2019

Správní rada:

Mgr. Dana Kopecká v.r.

PhDr. Martina Hrušková, Ph.D. v.r.

Bc. Vladislav Nadberežný v.r.

Temperi, o.p.s. je nestátní nezisková organizace, jejímž posláním je všestranná pomoc dětem a jejich rodinám, které se nacházejí v obtížné životní situaci.

©2014–2024 Temperi o.p.s.